NIEUW: Mindset pakket!

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pokerstudie. Deze zijn van toepassing op onze producten. Wij verwachten dat alle bezoekers en klanten deze algemene voorwaarden zorgvuldig lezen en zich bewust zijn van de inhoud. In deze algemene voorwaarden verwijst “Wij”, “Onze” of “Ons” naar Pokerstudie en verwijst “U” of “Uw” naar u als bezoeker, gebruiker, consument en/of klant van de Pokerstudie website https://www.pokerstudie.nl/.

Datum van publicatie: 1 november 2021.

1. Kennisgeving van de algemene voorwaarden
Bij het betreden en het gebruik van https://www.pokerstudie.nl/ accepteert u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals het bezoeken van de website of het kopen van producten van ons, accepteert u deze algemene voorwaarden. Leest u alstublieft de algemene voorwaarden en de privacyverklaring zorgvuldig voordat u producten
koopt van Pokerstudie. Alle algemene voorwaarden zijn onderworpen aan onze overeenkomsten. Als u problemen ervaart met de voorwaarden, belangrijke informatie mist of als u vragen heeft over de voorwaarden, bent u vrij contact op te nemen met ons door te mailen naar info@pokerstudie.nl.
Algemene voorwaarden zijn juridisch bindend en kunnen daarom voorkomen dat gebruikers misbruik maken van de diensten van Pokerstudie.

2. Handelsmerk
Pokerstudie is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Voor het gebruik van dit handelsmerk is schriftelijke toestemming van Pokerstudie nodig. Wanneer er geen schriftelijke toestemming is, is het gebruik van het handelsmerk onrechtmatig.

3. Eigendomsrecht en auteursrecht (copyright)
Alle tekst, foto’s, lettertypen, logo’s, video’s en audio is slechts eigendom van Pokerstudie of van Pokerstudie’s gevalideerde partners die schriftelijke toestemming hebben gekregen van Pokerstudie om gebruik te maken van de content. Elke duplicatie of elk gebruik buiten privédoeleinden is verboden.

Voor meer informatie hierover zie “misbruik van content” in deze algemene voorwaarden.

De website, content, features en functies zijn in eigendom van Pokerstudie en zijn beschermd door internationaal auteursrecht, merkenrecht, patent en andere eigendomsrechten.

4. Beperking van aansprakelijkheid
Als u problemen ervaart met de Pokerstudie website en toebehoren, zoals bugs of errors, kunt u contact opnemen met info@pokerstudie.nl. Wij doen ons best om deze bugs of errors te corrigeren en om kwalitatief goede producten af te leveren die aan uw verwachtingen voldoen. Echter, kunnen
wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verkeerde informatie of content waar u het niet mee eens bent. Wij zijn ook niet aansprakelijk wanneer de pakketten of de content niet geschikt zijn voor u en niet bij uw behoeften passen.

Onze content creators hebben hun best gedaan om dynamische pokerpakketten aan te bieden met de kennis en ervaring die zij hebben. Content en overig materiaal is gemaakt op basis van GTO en door professionele input van onze eigen coaches.

Wij verzekeren niet dat de informatie op de website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid en evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat de content up-to-date wordt gehouden.

5. Accounts en abonnementen
Door een account te openen op de website van Pokerstudie gaat u akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Het is aan ons om uw account te bevriezen of te beëindigen wanneer wij een redelijke beweegredenen hebben om dit te doen.

Beweegredenen om dit te doen zijn bijvoorbeeld een ontbrekende betaling, misbruik van content, laster en smaad of andere redenen.

Gedurende de registratie gaat u ermee akkoord de juiste, geldige en volledige informatie over uzelf te verstrekken en te onderhouden, zoals aangegeven op het registratieformulier. Als u jonger bent dan 18 jaar mag u geen gebruik maken van onze diensten.

6. Juridische disclaimer
Wij beperken onze aansprakelijkheid voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als u overlijden of persoonlijk letsel, fraude of enige schending van de persoonlijke rechten ervaart, veroorzaakt door nalatigheid van Pokerstudie of een van de werknemers van Pokerstudie, zullen wij, volgens de wet, alles doen wat in onze plicht ligt om de rechten van alle betrokkenen te beschermen.

7. Scheidbaarheidsclausule
De ongeldigheid van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In het bijzonder wordt de doeltreffendheid van het contractniet beïnvloed door de ondoeltreffendheid van een of meer bepalingen.

8. Misbruik van content
Pokerstudie biedt waardevolle producten voor individuen die hun pokerspel willen verbeteren. Als wij sterke aanwijzingen vinden dat u onze diensten misbruikt, kunnen wij het contract onmiddellijk beëindigen en heeft u geen recht meer op restitutie.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het ten strengste verboden voor u om:
– uw account te delen met anderen of uw account tijdelijk te lenen aan iemand anders;
– content te downloaden van Pokerstudie of offline content bewaren;
– content van Pokerstudie te verspreiden of te herpubliceren;
– content van Pokerstudie te delen;
– content van Pokerstudie te verkopen of te verhuren.

9. Informatie disclaimer
Alle informatie die op Pokerstudie staat, is het intellectuele eigendom van Pokerstudie en vormt geenszins een garantie. Ons doel is om de beste poker content te verschaffen die wij kunnen bieden. Als u “verkeerde” informatie of tips vindt die ertoe kunnen leiden dat u geld verliest, is Pokerstudie daar op geen enkele manier aansprakelijk voor. Het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met uw geld doet, welke pokerspellen u speelt en welke beslissingen u neemt.

10. Lidmaatschap
We hebben verschillende lidmaatschapsvormen (pakketten) waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:

1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of
2. 1 kwartaal vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of
3. als flexibele variant: voor een maand vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met betaling per maand.

11. Betalingsbeleid
Alle Pokerstudie prijzen worden gedeclareerd en in rekening gebracht in de valuta die Pokerstudie
bepaalt. Alle Pokerstudie prijzen zijn totaalprijzen inclusief belastingen en toeslagen. Dergelijke belasting is gebaseerd op het factuuradres en het nationale belastingtarief dat van kracht is op het moment van uw aankoop. Wisselkoersen in vreemde valuta zijn verschuldigd aan de bank van de rekening waarvan u een Pokerstudie product koopt. Wij behouden ons het recht voor om een overeenkomst met u te weigeren en de betaling te weigeren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig te betalen en dat de betaalmethode geldig is. Doordat u toegang heeft tot een van onze geaccepteerde betaalmethoden, verwachten we dat u volledig op de hoogte bent van het online kopen van een product. Alle verkopen zijn definitief. Prijzen kunnen in de loop van de tijd veranderen en de diensten omvatten geen prijsbescherming of restitutie in het geval van een prijsverlaging of promotie-aanbod. Restitutie is niet mogelijk na 14 dagen, tenzij u specifieke redenen kunt geven voor het annuleren van uw abonnement. Deze redenen zullen wij van geval tot geval beoordelen en wij hebben het recht om hier de uiteindelijke beslissing over te nemen.

Na succesvol gebruik van een van onze aangeboden betaalmethoden, zullen we het gekochte product tijdig leveren. Als een product na een transactie, maar vóór het downloaden niet meer beschikbaar is, is de enige mogelijkheid om u te compenseren een terugbetaling. Als er technische
problemen optreden of als er een onredelijke vertraging is in de levering van meer dan zeven dagen na aankoop van het product, is de enige mogelijkheid om u te compenseren een terugbetaling van de betaalde prijs. Zie voor gedetailleerde informatie de clausule “productlevering” van deze algemene
voorwaarden. Betalingsplannen die worden beschreven als “maandelijks”, “kwartaal” of “jaarlijks”worden automatisch verlengd en moeten op eigen initiatief van de gebruiker worden geannuleerd of beëindigd.

12. Betaling door consument
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

13. Herroepingsrecht
Bijlage bij Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming:
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag van de succesvolle aankoop van een product Bij Pokerstudie. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u besluit de overeenkomst te herroepen, zullen wij alle van u ontvangen betalingen onverwijld terugbetalen en dit niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U kunt maximaal twee van de lessen bekijken en uw geld terugkrijgen binnen de eerste 14 dagen na de aankoop zonder opgaaf van reden. Als u echter al meer dan twee lessen van Pokerstudie heeft bekeken, krijgt u een evenredige terugbetaling van de gebruikte content.

Zie bijlage I voor het modelformulier voor de herroeping.

14. Beëindiging van het abonnement
Zoals hierboven reeds vermeld, heeft elke klant het recht om zijn aankoop op elk moment te herroepen, met een herroepingstermijn van 14 dagen die begint op de dag en het tijdstip van de aankoop. Afgezien daarvan heeft elke klant het recht om het abonnement op elk moment aan het einde van elke factureringsperiode te beëindigen. Dit kan via de profielbeheersectie of door contact op te nemen met ons klantenserviceteam. Als u opzegt terwijl de factureringsperiode nog niet is afgelopen, kunt u gebruik blijven maken van uw abonnement totdat uw account automatisch wordt geannuleerd.
Indien u een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een kwartaal of voor de duur van een jaar, bent u deze periode gebonden aan deze overeenkomst. Deze is pas opzegbaar op het moment dat de periode ten einde is. Indien u niet opzegt, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde
tijd en is deze vervolgens op ieder moment opzegbaar.

15. Abonnement wijzigen
Voorwaarden voor het wijzigen van het aangekochte pakket:
– Wijzigen is mogelijk mits er sprake is van een upgrade.
– Wijzigen is mogelijk mits het pakket van aankoop dezelfde duur heeft als het eerder/originele aangekochte pakket.
– Indien bij het eerste pakket een korting is gebruikt, is het niet mogelijk een korting toe te passen op het nieuwe pakket.
– Op moment van het in behandeling nemen van de upgrade zal de factureringsdatum ingaan.
De gebroken maand van het oude pakket dient nog betaald te worden door de afnemer.
– Het oude (bestaande) abonnement wordt geannuleerd. De nieuwe wordt voor het volledige bedrag aangeschaft. Vervolgens wordt het verrekende bedrag van het oude (eerder/originele pakket) gestorneerd op je bankrekening.

Voorbeeldberekening
U koopt een Starterspakket voor de duur van een kwartaal à €50,- (fictief bedrag). Na twee weken besluit u toch dat het Gevorderd pakket beter bij u past. U wilt dus upgraden. Om in aanmerking te komen voor een upgrade dient u dus aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Het Gevorderd
pakket kost voor een kwartaal €100 (fictief bedrag). Omdat de upgrade in behandeling wordt genomen binnen de eerste maand heeft u recht op een vergoeding van 2 maanden.
€50 / 3 maand * 2 maand = €33,33
U zult €33,33 teruggestort krijgen op uw bankrekening en netto slechts €66,67 (fictief) betalen voor het Gevorderd pakket – in plaats van €100,- (fictief).
Om in aanmerking te komen voor een stornering bij een pakket-upgrade, moet u de volgende procedure doorlopen. U neemt contact op met info@pokerstudie.nl en vermeldt de volgende zaken:
– Aankoopdatum huidige pakket
– Aankoopdatum gewenste pakket
– Bankrekeningnummer
– Naam en achternaam rekeninghouder
Pokerstudie zal binnen tien werkdagen een bevestigingsmail terugsturen met de storneringberekening en het bedrag terugstorten.

16. Productlevering
Wij beloven u binnen zeven dagen toegang te verlenen tot uw gekochte product, tenzij u deelneemt aan een voorverkoop of wanneer er andere voorwaarden expliciet worden vermeld. De meeste van de producten worden direct geleverd na een succesvolle betaling. Pokerstudie heeft het recht om te weigeren een contract met u te sluiten, om welke reden dan ook. De betaling wordt dan achterwege gelaten of wordt dan terugbetaald. Onze producten worden geleverd en staan open voor gebruik tot de beëindiging van het abonnement bij Pokerstudie.

17. Algemeen
Wij kunnen onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. De meest recente versie van de voorwaarden is van toepassing op onze relatie met u. We zullen proberen u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen via de communicatiekanalen die u hebt ingeschakeld om contact met u op te nemen.
Door onze service te blijven gebruiken nadat dergelijke aanpassingen hebben plaatsgevonden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden en ons privacybeleid. Ook de aanpassing van de prijzen voor onze diensten kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit houdt zowel
tijdelijke wijziging in door kortingen als permanente wijziging door de prijzen van onze producten in het algemeen te wijzigen. U krijgt geen rechten wanneer wij onze prijzen aanpassen.

18. Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij info@pokerstudie.nl.
Bedankt voor het accepteren van de algemene voorwaarden. Wij wensen u veel gezelligheid, plezier en groei toe op het Pokerstudie platform.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan:
[ naam ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)] – [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing isAlgemene voorwaarden